fbpx

Region


Bosna i Hercegovina

BOSNA I HERCEGOVINA
71 000 Sarajevo

Mula Mustafe Bašeskije 8/4

+387 33 219 047

bhoffice@yihr.org

Kosovo

KOSOVO
10 000 Prishtina

Gustav Mayer 6

+381 38 248 509

ksoffice@yihr.org

Srbija

SRBIJA
11 000 Beograd

Džordža Vašingtona 26/16

+381 11 30 35 145

office@yihr.org

 

Hrvatska

HRVATSKA
10 000 Zagreb

Arnoldova 1

+385 98 552976

croatia@yihr.org

Crna Gora

CRNA GORA
81 000 Podgorica

Studentska ulica
Lamela 8, br. 5

+382 20 513 687

cgoffice@yihr.org