fbpx

Region


Bosna i Hercegovina

Kosovo

KOSOVO
10 000 Prishtina

Gustav Mayer 6

+381 38 248 509

ksoffice@yihr.org

Srbija

Hrvatska

HRVATSKA
10 000 Zagreb

Arnoldova 1

+385 98 552976

croatia@yihr.org

Crna Gora

CRNA GORA
81 000 Podgorica

Studentska ulica
Lamela 8, br. 5

+382 20 513 687

cgoffice@yihr.org